Νομική Προειδοποίηση

Όροι χρήσεως

Η εταιρεία TEKA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. μέσω του διαδικτυακού τόπου www.teka.com παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων χρήσεως, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους άνω όρους, ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από περαιτέρω χρήση του.

Ο επισκέπτης του παραπάνω διαδικτυακού τόπου έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν.

H εταιρεία TEKA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. μπορεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αλλάξει τη δομή και το σχεδιασμό του δικτυακού τόπου, όπως επίσης να τροποποιήσει και να αλλάξει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, το περιεχόμενο καθώς και τους όρους πρόσβασης στους χρήστες/επισκέπτες.

H εταιρεία TEKA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στα κείμενα που προέρχονται από την απόδοση στην Ελληνική γλώσσα κατά την μετάφραση.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.teka.com συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών των εταιρειών του ομίλου ΤΕΚΑ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προελεύσεώς τους και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, οργανισμών, συνεργατών, φορέων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Ευθύνη επισκέπτη/ χρήστη

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.teka.com πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο δικτυακό τόπο www.teka.com από κακή ή αθέμιτη χρήση.

 

Περιορισμός ευθύνης δικτυακού τόπου

Η εταιρεία TEKA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο www.teka.com να είναι πλήρεις, ακριβείς και επίκαιρες. Ωστόσο σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η εταιρεία TEKA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις ή ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών.

Η εταιρεία TEKA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από «ιούς» και κακόβουλο λογισμικό, δεν εγγυάται όμως ότι ο άνω διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεση των χρηστών, θα είναι ελεύθερα από «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να απομονώσει τους «ιούς» και το κακόβουλο λογισμικό εφαρμόζοντας λογισμικά προστασίας στον προσωπικό του υπολογιστή.

 

«Δεσμοί» (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Δεσμοί προς το δικτυακό τόπο www.teka.com από άλλους δικτυακούς τόπους δεν επιτρέπονται χωρίς την προηγούμενη ρητή συμφωνία της TEKA ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

Ο διαδικτυακός τόπος www.teka.com δύναται να παραπέμπει μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους επισκέπτεται ο χρήστης κατ’ επιλογή του και οι οποίοι λειτουργούν υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι.

 

Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.teka.com διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, τις αποφάσεις, οδηγίες και κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (www.dpa.gr) , τα ΠΔ 207/1998 και 79/2000 και το αρθρ. 8 του Ν. 2819/2000 και το Ν. 2774/1999 και του ευρωπαικού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα στοιχεία αυτά, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών προβλέψεων περί γνωστοποιήσεώς τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα σύμβαση χρήσεως διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων, καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσεως ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια Αθηνών

Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος κριθεί αντίθετος προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς να επηρεάζει το κύρος των υπόλοιπων όρων.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Terms of use

TEKA HELLAS S.A. through its website www.teka.com enables the Internet visitor/user to be informed about the company, as well as about its products and services and to make use of the pages and services on offer.

The use of this website implies the full and unreserved acceptance of the terms of use, which are applied to the entire content of the site. In case that the visitor of the website does not agree with any part of these terms, the visitor must exit the website and make no further use of it.

By visiting or using the website www.teka.com visitors/users acknowledge that they have read, understood and unconditionally accepted the terms of use and agree to be bound hereby.

TEKA HELLAS S.A. may unilaterally change without notice, whenever it deems appropriate, the structure and design of the website, as well as modify or remove the services, contents and conditions of access and / or use of the Web site.

TEKA HELLAS S.A. is not responsible for any errors in the texts from the translation into the Greek language.

Copyright/Intellectual and Industrial Property Rights

The entire content of the website www.teka.com including pictures, drawings, photos, texts, services on offer, images and in general all the files and data of the website are intellectual property, registered trademarks of TEKA Group and governed by the relevant provisions of Greek, European and International Law, with the exception of protected third party rights.

Consequently, no modification, publication, transmission, transfer, reproduction, distribution, presentation or any use of the content of the website is permitted in any way or by any means of commercial or other purposes. Exceptionally, limited or isolated copying, printing or storage of parts of the aforesaid content is permitted for the visitor’s personal use, provided that it is accompanied by a clear and distinct acknowledgement of the source of the origin and that they will not be used for commercial or other purposes.

Third parties products and services of the website, are protected by third party rights and are the sole responsibility of the respective third parties.

 User conduct

The website www.teka.com shall be used for lawful purposes only in a manner that does not restrict or inhibit its use by any third party. The visitors of the website ought to comply with the relevant provisions of the Greek, European and International Law and the legislation governing telecommunications. Users shall be liable for any damage caused to the website www.teka.com due to unlawful or improper use.

 Limitation of liability

TEKA HELLAS S.A. makes every possible effort to ensure that all information provided by the website www.teka.com is complete, accurate and up-to-date, but it does not warrant that all these criteria will invariably be met. Consequently TEKA HELLAS S.A. under no circumstances, even in the event of negligence, shall be liable for any errors, omissions or deficiencies concerning the provision of information or any damage caused to the visitor due to the use of such information

TEKA HELLAS S.A. has made every possible effort to ensure that all security measures have been taken to protect the website against viruses and other malicious software but it does not warrant that the content of the website and the servers in use will be free from viruses and other harmful components. The users of the website are solely responsible for protecting their computer system with proper antivirus software against viruses and other malicious software.

Links

Links to the website www.teka.comfrom any other website are not allowed to be established, without the express prior consent of TEKA HELLAS S.A..

Website www.teka.com enables its visitors to be transferred via special connections (links, hyperlinks, banners) to third party websites. The content of such linked sites is the sole responsibility of the respective third parties providing them. TEKA HELLAS S.A. cannot be held responsible either of the terms of use or the protection of personal data provided by the aforesaid websites.

 Personal Data

The management and protection of personal data of the visitor/user of the website www.teka.com are governed by the present Terms of use, the provisions of Greek Law (Law 2472/1997 as currently in force. The decisions, directives and Regulations of the Hellenic Data Protection Authority (www.dpa.gr) the PD 207/1998 and 79/2000 and art. 8 of the Law 2819/2000 and Law 2774/1999 and European Law (dir. 95/46/EU and 97/66/EU).

The personal data will not be communicated to any third party unless applicable law requires the disclosure of such data to the competent Authorities and to them only.

 Governing Law

The present contract of use is governed by the Greek Law. The Courts of the city of Athens are competent to interpret the present terms and to settle any dispute arising from the present contract of use.

If any of the present terms is held to be contrary to Law and consequently void or voidable, the invalidity or unenforceability of such term shall not affect the validity or enforceability of the remaining terms.