Grupa Teka

Nota Prawna / Polityka prywatności / Polityka plików cookies

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 hiszpańskiej ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego [Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico] informuje się użytkowników, że właścicielem niniejszej strony internetowej jest przedsiębiorstwo TEKA INDUSTRIAL, S.A., o numerze identyfikacji podatkowej A-39004932, z siedzibą pod adresem Calle Cajo 17, 39011 Santander, España/Hiszpania, zarejestrowane w Rejestrze Handlowym Kantabrii (Hiszpania), Tom 453, Sekcja 163, Strona 2152, Wpis nr 1 (Registro Mercantil de Cantabria, al Tomo 453, Folio 163, Hoja número 2152, inscripción 1ª).

Użytkownicy niniejszej strony internetowej mogą nawiązać z firmą TEKA INDUSTRIAL, S.A. bezpośrednią i efektywną komunikację, przesyłając wiadomości w formie pisemnej na powyższy adres i/lub korzystając z numeru telefonu +34 942 355 050, numeru faksu +34 942 344 588 i/lub adresu e-mail: mail@teka.com

 

2. CEL

Warunki Ogólne zawarte w niniejszym dokumencie regulują użytkowanie strony internetowej, w tym treści i zasobów udostępnianych użytkownikom za jej pośrednictwem (z uwzględnieniem samego uzyskiwania do nich dostępu).

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony internetowej będzie mieć status użytkownika i zobowiązuje się przestrzegać Warunków Ogólnych obowiązujących w chwili uzyskiwania dostępu do strony internetowej. W związku z tym użytkownik powinien dokładnie przeczytać Warunki Ogólne za każdym razem, gdy zamierza skorzystać z niniejszej strony internetowej. Jeśli użytkownicy nie zgadzają się z którymkolwiek z warunków zawartych w niniejszym dokumencie, powinni zrezygnować z korzystania z niniejszej strony internetowej.

Bez uszczerbku dla powyższych zapisów zaznacza się, że korzystanie z określonych usług i treści oferowanych użytkownikom za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będzie regulowane specjalnie lub w szczególności w Warunkach Szczegółowych. W takim przypadku Warunki Szczegółowe mają pierwszeństwo przed Warunkami Ogólnymi we wszystkich kwestiach, w których wyraźnie uzupełniają lub zmieniają niniejsze Warunki Ogólne. Użytkownicy powinni je przeczytać i zaakceptować, gdy chcą uzyskać dostęp do takich usług i treści.

Niniejsza  strona internetowa nie stanowi źródła porad ani sposobu na zawieranie z firmą TEKA INDUSTRIAL S.A. umów w trybie online.

 

3. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownicy wiedzą i dobrowolnie oraz wyraźnie akceptują fakt, że w każdym przypadku korzystają z niniejszej strony internetowej wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Użytkownicy zobowiązują się należycie korzystać ze strony internetowej i dostępnych w niej usług i/lub narzędzi, zgodnie z przepisami prawa, niniejszymi Warunkami Ogólnymi i w stosownych przypadkach odpowiednimi Warunkami Szczegółowymi, a także wszelkimi innymi konkretnymi instrukcjami, które mogą zostać wyświetlone użytkownikom na ekranie podczas przeglądania strony internetowej.

Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z niniejszej strony internetowej oraz wszelkich jej elementów i/lub treści wyłącznie w dobrej wierze i do zgodnych z prawem, dozwolonych celów, bez naruszania aktualnej legalności i/lub bez uszczerbku dla zasadnych praw jakiejkolwiek osoby trzeciej. Użytkownicy nie będą też w żaden sposób niszczyć, wyłączać, przeciążać, pogarszać ani uniemożliwiać normalnego użytkowania strony internetowej, sprzętu informatycznego lub dokumentów, plików i dowolnych typów treści zapisanych na jakimkolwiek sprzęcie informatycznym firmy Teka Industrial S.A. lub innych użytkowników strony internetowej bądź jakichkolwiek użytkowników Internetu.

Użytkowników i ogólnie wszelkie osoby fizyczne lub prawne zamierzające umieścić w swoim serwisie WWW hiperłącze lub techniczne mechanizmy linkowania do niniejszej strony internetowej będą obejmować następujące warunki:

 •  Zabroniona jest zarówno całkowita, jak i częściowa reprodukcja jakichkolwiek zasobów lub treści strony internetowej firmy Teka Industrial S.A.
 • Zabrania się stosowania łączy typu deeplink do poszczególnych stron niniejszej strony internetowej i zawartych na niej zasobów oraz tworzenia w oparciu o nie przeglądarki lub otoczenia wyodrębniającego.
 • W żadnym miejscu nie wolno twierdzić ani stwarzać wrażenia, że firma Teka Industrial S.A. nadzorowała lub w jakikolwiek inny sposób przejęła odpowiedzialność za treść lub usługi oferowane lub publikowane w serwisie WWW, w którym umieszczono dane łącze.
 • Serwis WWW, w którym umieszczono hiperłącze, nie będzie zawierać żadnych znaków, nazw handlowych, nazw punktów handlowych, tytułów, logotypów, sloganów ani innych charakterystycznych znaków należących do firmy Teka Industrial S.A.
 • Serwis WWW, w którym umieszczono łącze, nie będzie zawierać informacji lub treści niezgodnych z prawem bądź sprzecznych z powszechnie przyjętymi standardami moralnymi i porządkiem publicznym lub jakimikolwiek prawami osób trzecich.

Umieszczenie hiperłącza w żaden sposób nie oznacza istnienia relacji między firmą Teka Industrial S.A. i właścicielem serwisu WWW, w którym umieszczono hiperłącze, ani akceptacji bądź zatwierdzenia przez firmę Teka Industrial S.A. dostępnych w takim serwisie treści lub usług, za które firma ta w żaden sposób nie odpowiada. Teka Industrial S.A. zastrzega sobie we wszystkich przypadkach prawo do zakazania lub dezaktywacji wszelkich hiperłączy do niniejszej strony internetowej w dowolnym czasie, a w szczególności wtedy, gdy aktywność lub treść serwisu WWW zawierającego hiperłącze jest niezgodna z prawem.

Teka Industrial S.A. może umieszczać hiperłącza i techniczne mechanizmy linkowania dla użytkowników, wyłącznie do wyszukiwania i uzyskiwania dostępu do informacji, treści i usług dostępnych w Internecie, umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do serwisów WWW lub portali internetowych należących do osób trzecich lub przez nie zarządzanych. W takich przypadkach Teka Industrial S.A. nie będzie oferować ani promować samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich żadnych informacji, treści ani usług oferowanych w dostępnych poprzez łącze serwisach WWW. Nie oznacza to również, że zatwierdza, nadzoruje lub w jakikolwiek sposób kontroluje treść i usługi lub materiały jakiegokolwiek typu zawarte w takich serwisach. Użytkownik niniejszym przejmuje w pełni wszelką odpowiedzialność za ich przeglądanie.

 

4. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ

Projekt, programy komputerowe, a także logotypy, znaki towarowe i inne charakterystyczne znaki i/lub inne elementy (a w szczególności teksty, obrazy, bazy danych, treści multimedialne, dźwięki itp.), które są używane i/lub pojawiają się na stronie internetowej, należą do firmy Teka Industrial S.A. lub zostały umieszczone na stronie internetowej na podstawie upoważnienia udzielonego przez ich odpowiedniego właściciela i są chronione stosownymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania takich praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Uzyskanie przez użytkownika dostępu do treści i usług na stronie internetowej w żadnym wypadku nie pociąga za sobą odstąpienia od powyższych praw ani ich całkowitego lub częściowego przeniesienia bądź cesji; nie gwarantuje też żadnego prawa do użytkowania, wprowadzania zmian, eksploatacji, reprodukcji, dystrybucji ani publicznego prezentowania treści lub charakterystycznych znaków objętych prawem własności intelektualnej lub przemysłowej bez wcześniejszego wyraźnego upoważnienia udzielonego specjalnie w tym celu przez firmę Teka Industrial S.A. lub będącego osobą trzecią posiadacza tych praw.

Użytkownikowi wyraźnie zabrania się reprodukcji, dystrybucji i publicznego prezentowania treści niniejszej strony internetowej w całości lub w części, w tym udostępniania ich do celów komercyjnych w jakikolwiek sposób, na dowolnym nośniku i przy użyciu dowolnych środków technicznych, bez upoważnienia udzielonego przez firmę Teka Industrial S.A.

Użytkownik nie będzie ponadto usuwać ani zmieniać żadnego urządzenia ochronnego lub systemu bezpieczeństwa zainstalowanego na stronie internetowej ani takim urządzeniem bądź systemem manipulować.

Surowo zabronione jest:

 • prezentowanie strony internetowej w ramce innego serwisu WWW, który nie należy do firmy Teka Industrial S.A., za pomocą techniki o nazwie „framing”, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Teka Industrial S.A. ;
 • wstawianie obrazu znajdującego się na stronie internetowej do innego serwisu WWW lub bazy danych, który/która nie należy do firmy Teka Industrial S.A., za pomocą techniki o nazwie „inline linking”, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Teka Industrial S.A.

Użytkownicy będą mieć wyłącznie prawo do wyświetlania i sporządzania kopii treści strony internetowej na ich wyłączny użytek osobisty i powinni wykonywać to prawo zgodnie z zasadami działania w dobrej wierze i obowiązującymi przepisami.

 

5. POWIADOMIENIE W PRZYPADKU DZIAŁAŃ NIEZGODNYCH Z PRAWEM

Jeśli użytkownicy uznają, że zaistniało zdarzenie lub okoliczność, która wskazuje na niezgodny z prawem charakter używania jakichkolwiek treści i/lub wykonanie jakiejkolwiek niezgodnej z prawem czynności na stronie internetowej, a w szczególności naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej bądź innych praw, są zobowiązani do przesłania firmie Teka Industrial S.A. powiadomienia zawierającego następujące punkty:

 • dane osobowe osoby zgłaszającej;
 • szczegółowe informacje o domniemanej niezgodnej z prawem czynności wykonanej na stronie internetowej, a w szczególności w przypadku domniemania naruszenia praw — precyzyjne i konkretne wskazanie chronionej treści oraz jej lokalizacji na stronie internetowej;
 • zdarzenia lub okoliczności, które wskazują na niezgodny z prawem charakter takiej czynności;
  w przypadku naruszenia praw — dane osobowe posiadacza praw, którego prawa miały zostać naruszone, lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;
 • wyraźne, konkretne oświadczenie objęte odpowiedzialnością osoby zgłaszającej, że podane w powiadomieniu informacje dotyczące niezgodnego z prawem użytkowania treści lub wykonania opisanych czynności są zgodne z prawdą.

 

6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Teka Industrial S.A. w żaden sposób nie gwarantuje ani nie przejmuje odpowiedzialności za żadne szkody i straty jakiegokolwiek typu, które mogą zostać spowodowane przez:

 • niedostępność, brak serwisowania lub nieefektywne funkcjonowanie strony internetowej i jej usług bądź treści. Gdy tylko firma Teka Industrial S.A. dowie się o jakichkolwiek błędach, rozłączeniach i/lub niezaktualizowanej treści, wykona wszelkie działania ukierunkowane na eliminację błędów, ponowne nawiązanie komunikacji i/lub aktualizację wspomnianej wyżej treści, o ile nie wystąpią żadne okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie takich działań;
 • nieużyteczność, nieodpowiedniość lub nieskuteczność strony internetowej i/lub dostępnych na niej usług bądź treści w odniesieniu do potrzeb, działań lub konkretnych rezultatów bądź oczekiwań użytkowników;
 • obecność wirusa lub szkodliwego bądź złośliwego programu w treści. Aby zmniejszyć ryzyko wprowadzenia wirusa na stronie internetowej, Teka Industrial S.A. stosuje do kontroli wszelkiej treści zawartej na stronie internetowej programy do wykrywania wirusów. Mimo to Teka Industrial S.A. nie może zagwarantować na stronie internetowej braku wirusów lub innych elementów wprowadzonych przez osoby trzecie spoza firmy Teka Industrial S.A., mogących powodować zmiany w systemach fizycznych lub logicznych użytkowników bądź dokumentach i plikach elektronicznych przechowywanych w ich systemach;
 • nieuprawniony dostęp. Teka Industrial S.A. stosuje szereg środków do ochrony strony internetowej, zbieranych danych i treści przed atakami komputerowymi ze strony osób trzecich. Mimo to Teka Industrial S.A. nie może zagwarantować, że nieuprawnione osoby trzecie nie uzyskają dostępu do informacji o typie użytkowania lub nawigowania po stronie internetowej przez użytkownika lub do warunków, charakterystyki i okoliczności takiego użytkowania lub nawigowania;
 • przyjęcie, uzyskanie, przechowywanie, ujawnianie lub przekazywanie treści przez użytkowników;
 • korzystanie przez użytkowników ze strony internetowej, jej zasobów i treści w sposób niezgodny z prawem, niedbały, nieuczciwy lub sprzeczny z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, zasadami działania w dobrej wierze bądź powszechnie przyjętymi sposobami użytkowania lub porządkiem publicznym;
 • niewywiązanie się przez osoby trzecie z ich obowiązków lub zobowiązań dotyczących usług świadczonych dla użytkowników za pośrednictwem strony internetowej;
 • nielegalność lub niewystarczająca jakość, niezawodność, użyteczność bądź dostępność świadczonych przez osoby trzecie usług, które zostały udostępnione użytkownikom na stronie internetowej.

W odniesieniu do łączy umieszczonych na stronie internetowej firma Teka Industrial S.A. nie będzie bezpośrednio ani solidarnie odpowiedzialna za żadne treści, informacje, komunikaty, opinie lub oświadczenia ujawniane, przekazywane lub wyświetlane poprzez te łącza i pochodzące od osób trzecich, gdy nie dysponuje na ten temat faktyczną wiedzą. Przyjmuje się, że Teka Industrial S.A. dysponuje faktyczną wiedzą, gdy kompetentny organ ogłosił nielegalność określonych danych, zlecił ich usunięcie bądź uniemożliwił do nich dostęp lub jeśli ogłoszono istnienie szkody i gdy firma Teka Industrial S.A. zna powiązaną z tym stosowną decyzję, bez uszczerbku dla procedur wykrywania i usuwania treści stosowanych w oparciu o dobrowolne umowy i wszelkich innych typów faktycznej wiedzy, które można wskazać.

Jeśli użytkownik spowoduje szkody i straty dla osób trzecich przez używanie lub nieprawidłowe używanie jakiejkolwiek treści i/lub narzędzi ze strony internetowej, wyraźnie zwalnia firmę Teka Industrial S.A. z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. W takich przypadkach użytkownik przejmie wszelką odpowiedzialność, która może wynikać z powyższych sytuacji. Użytkownik pokryje również wszelkie wydatki, koszty obsługi prawnej i — w stosownych przypadkach — odszkodowania, które mogą wynikać z postępowań prawnych wszczętych z tytułu naruszenia niniejszych warunków i stosownych przepisów.

 

7. ZMIANA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ I OKRES OBOWIĄZYWANIA

Teka Industrial S.A. jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia może zmieniać strukturę i projekt strony internetowej wedle własnego uznania, a także modyfikować lub usuwać usługi, treść i niniejsze Warunki Ogólne. 

Niniejsze Warunki Ogólne będą obowiązywać do chwili zastąpienia ich innymi warunkami, które zostały należycie opublikowane.

 

8. CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Uznanie jakichkolwiek klauzul zawartych w niniejszych Warunkach Ogólnych za nieważne lub niewykonalne nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień, które będą w dalszym ciągu wiążące w relacjach między stronami. Jeśli którakolwiek ze stron w dowolnym czasie odstąpi od żądania wypełnienia jakichkolwiek warunków ogólnych wymienionych w niniejszym dokumencie, nie oznacza to, że strona ta zasadniczo odstępuje od żądania wypełnienia jakichkolwiek innych warunków, i nie powoduje to powstania praw nabytych dla drugiej strony.

 

9. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Niniejsze Warunki Ogólne podlegają prawu hiszpańskiemu.

W przypadku wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z używaniem i/lub świadczeniem usług strony internetowej i/lub w odniesieniu do interpretacji, stosowania, wypełniania lub naruszenia niniejszych Warunków Ogólnych, firma Teka Industrial S.A. i użytkownik poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów właściwych dla miejsca stałego zamieszkania użytkownika i wyraźnie rezygnują z jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może ich obejmować. Jeśli użytkownik mieszka poza Hiszpanią, Teka Industrial S.A. i użytkownik — o ile jakiekolwiek wiążące przepisy nie przewidują inaczej — poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów właściwych dla miejsca stałego zamieszkania użytkownika i wyraźnie rezygnują z jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może ich obejmować.

 

 

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z obowiązującym unijnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) należy zaznaczyć, że wszelkie dane osobowe, które mogą być zbierane bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, będą traktowane jako ściśle poufne.

Administratorem przetwarzania tych zbiorów danych będzie przedsiębiorstwo TEKA INDUSTRIAL, S.A., o numerze identyfikacji podatkowej A-39004932, z siedzibą pod adresem Calle Cajo 17, 39011 Santander, España/Hiszpania, zarejestrowane w Rejestrze Handlowym Kantabrii (Hiszpania), Tom 453, Sekcja 163, Strona 2152, Wpis nr 1 (Registro Mercantil de Cantabria, al Tomo 453, Folio 163, Hoja número 2152, inscripción 1ª) (zwane dalej ADMINISTRATOREM).

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszej Polityki prywatności w dowolnej chwili, korzystając z zakładki stworzonej w tym celu na stronie internetowej, aby zapisać ją w swoim systemie komputerowym i w razie potrzeby ją wydrukować.

 

ZBIERANIE DANYCH I ICH CEL

Informujemy użytkownika, że sama wizyta na niniejszej stronie WWW nie prowadzi do automatycznego rejestrowania żadnych danych osobowych, które mogą umożliwiać jego identyfikację. Zbierane są jednak pewne informacje związane z określonym użytkownikiem, niestanowiące danych osobowych i nieumożliwiające identyfikacji konkretnej osoby (na przykład typ przeglądarki internetowej użytkownika, jego system operacyjny itp.), które są zapisywane na serwerach ADMINISTRATORA w celu optymalizacji wrażeń użytkownika i zarządzania niniejszą stroną internetową.

Bez uszczerbku dla powyższych zapisów zaznacza się, że do używania określonych zasobów lub usług ADMINISTRATOR może wymagać od użytkownika określonych danych o charakterze danych osobowych.

Z wyłączeniem pól, które oznaczono inaczej, podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe podane przez niego ADMINISTRATOROWI są prawidłowe, prawdziwe i należą do użytkownika lub że dysponuje wyraźną zgodą ich posiadacza/posiadaczy.

Użytkownicy potwierdzają też, że mają powyżej czternastu lat i dysponują zdolnością do czynności prawnych.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie wszelkich danych osobowych dostarczonych w celu wskazanym w formularzu użytym do zbierania danych, a także na dostarczanie informacji i reklam. Użytkownicy w każdym przypadku mają do dyspozycji wszelkie środki pozwalające im wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania wiadomości handlowych.

 

JAKOŚĆ DANYCH

Zbierane i przetwarzane dane osobowe użytkowników są odpowiednie i właściwe, a ich zakres nie jest nadmierny w odniesieniu do zakresu i zgodnych z prawem celów ich zbierania.

Dane osobowe do przetwarzania nie będą wykorzystywane do celów niezgodnych z celami, w których zostały zebrane. Dalsze przetwarzanie danych do celów statystycznych nie będzie uznawane za przetwarzanie w niezgodnym celu.

Ponadto wszelkie dane osobowe użytkowników, które mogą zostać zarejestrowane (stosownie do sytuacji), nie będą zachowywane w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika przez okres dłuższy niż niezbędny do celu, w którym dane zostały zebrane lub zarejestrowane.

 

JEDNOZNACZNA I WYRAŹNA ZGODA

Wypełniając dobrowolnie którykolwiek formularz znajdujący się na niniejszej stronie internetowej, użytkownik powinien wyraźnie i jednoznacznie udzielić ADMINISTRATOROWI zgody na wprowadzenie danych do odpowiednich zbiorów i ich dalsze przetwarzanie lub przekazanie osobom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką prywatności wraz ze wszelkimi wprowadzanymi okresowo zmianami.

ADMINISTRATOR zapewni użytkownikom odpowiednie zasoby techniczne, aby przed dostarczeniem swoich danych osobowych użytkownicy mogli uzyskać dostęp do Polityki prywatności lub wszelkich innych istotnych informacji oraz udzielić ADMINISTRATOROWI zgody na dalsze zautomatyzowane przetwarzanie ich danych osobowych. Udzielona przez użytkowników zgoda na przetwarzanie ich danych zawsze może zostać wycofana bez mocy wstecznej.

 

ODBIORCY DANYCH

Osoby trzecie będą mieć dostęp do danych osobowych użytkowników wyłącznie wtedy, gdy będzie to niezbędne do świadczenia usług przez ADMINISTRATORA.

Użytkownicy udzielają wyraźnej i jednoznacznej zgody na to, aby ADMINISTRATOR umożliwił dostęp do ich danych swoim pracownikom, a także wszelkim osobom trzecim świadczącym usługi dla ADMINISTRATORA, w celu zapewnienia użytkownikom odpowiedniego dostępu do usług na stronie internetowej i możliwości ich używania.

Tacy usługodawcy są związani z ADMINISTRATOREM umową, która wyraźnie zawiera obowiązki w zakresie ochrony prywatności i danych równoważne obowiązkom samego ADMINISTRATORA i jego pracowników. Usługodawcom tym wyraźnie zabrania się również przekazywania danych jakimkolwiek osobom trzecim.

Po zakończeniu stosunku umownego usługodawca musi zwrócić ADMINISTRATOROWI wszelkie dane użytkowników, do których miał dostęp w związku z umową o świadczenie usług, lub takie dane zniszczyć.

Wszelka wymiana informacji z osobami trzecimi poza powyższymi warunkami będzie odbywać się anonimowo.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

ADMINISTRATOR i podmioty przetwarzające dane wdrożą wszelkie środki o charakterze organizacyjnym, prawnym i technicznym, które są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników i zapobiec ich zmianie, utracie oraz nieautoryzowanemu przetwarzaniu lub uzyskiwaniu do nich dostępu. Środki te będą uwzględniać stan wiedzy technicznej, charakter przechowywanych danych i czynniki ryzyka, na które dane te są narażone ze względu na działania ludzi lub środowisko fizyczne bądź naturalne.

 

INTEGRALNOŚĆ I POUFNOŚĆ DANYCH

ADMINISTRATOR i wszelkie osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.

 

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRAWA DOSTĘPU ORAZ PRAW DO SPROSTOWANIA LUB USUNIĘCIA DANYCH I WYRAŻENIA SPRZECIWU

Prawo dostępu i prawa do sprostowania lub usunięcia danych i wyrażenia sprzeciwu to prawa o charakterze osobistym. Będą one wykonywane:

a)  Przez daną stronę po potwierdzeniu jej tożsamości.

b)  Przez dobrowolnego przedstawiciela, wyraźnie wyznaczonego do tego celu. W takim przypadku tożsamość reprezentowanej strony i przedstawiciela powinna zostać wyraźnie potwierdzona przez dostarczenie odpowiednich kopii dowodów tożsamości lub równoważnych dokumentów oraz udzielonego upoważnienia do reprezentacji.

Żądanie wykonania praw zostanie odrzucone, jeśli zostanie sformułowane przez osobę inną niż dana strona, a upoważnienie takiej osoby do reprezentacji danej strony nie zostanie potwierdzone.

Z prawa dostępu oraz praw do sprostowania lub usunięcia danych i wyrażenia sprzeciwu można skorzystać bezpłatnie, przesyłając do ADMINISTRATORA pisemną wiadomość na adres Calle Cajo no.7, 39011, Santander, Hiszpania lub wiadomość e-mail na adres mail@teka.com .

 

Wiadomość powinna zawierać następujące elementy:

a) Imiona i nazwiska danej strony; kserokopię dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu tożsamości oraz, stosownie do sytuacji, kserokopię takiego dokumentu należącego do reprezentującej daną stronę osoby lub równoważne dokumenty elektroniczne. Należy również przesłać dokument lub dokument elektroniczny potwierdzający upoważnienie do reprezentacji. Użycie podpisu elektronicznego do potwierdzenia tożsamości danej strony eliminuje konieczność przesyłania kserokopii dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu.

b) Wniosek z określonym żądaniem.

c) Adres na potrzeby powiadomień, datę i podpis osoby składającej wniosek.

d) Dokumenty potwierdzające złożony wniosek (stosownie do sytuacji).

ADMINISTRATOR odpowie na skierowane do niego żądanie we wszystkich przypadkach w terminie wyznaczonym w przepisach i niezależnie od tego, czy dysponuje w swoich zbiorach danymi osobowymi określonej strony.

Jeśli żądanie nie spełnia powyższych wymogów, ADMINISTRATOR może poprosić o jego skorygowanie.

 

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

ADMINISTRATOR stosuje własne pliki cookie i pliki cookie osób trzecich w celu optymalizacji zasobów i usług na stronie internetowej oraz wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika w oparciu o analizowanie jego zachowań na stronie internetowej.

Stosowane pliki cookie są powiązane z jednym anonimowym użytkownikiem i jego komputerem lub urządzeniem mobilnym. Nie dostarczają one danych referencyjnych, które umożliwiałyby wydobycie z nich danych osobowych użytkownika.

Użytkownicy mogą zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienia o wszelkich plikach cookie przesyłanych przez ADMINISTRATORA i móc odmówić ich instalacji. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Polityka plików cookie.

 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z art. 22 hiszpańskiej ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego [Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico] firma Teka Industrial S.A. informuje użytkowników, że na niniejszej stronie internetowej stosowane są jej własne i zewnętrzne technologie do zapisywania informacji i/lub uzyskiwania dostępu do informacji zapisanych na urządzeniu końcowym odbiorcy (nazywane przez nas ogólnie „plikami cookie”).

Zalecamy użytkownikowi regularne sprawdzanie niniejszej Polityki plików cookie w celu zapoznawania się ze zaktualizowanymi informacjami dotyczącymi używanych na tej stronie internetowej technologii do przechowywania i odtwarzania danych oraz sposobu ich używania.

 

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to plik pobierany przez urządzenie końcowe użytkownika (komputer PC, smartfon, tablet itp.), gdy użytkownik wchodzi do określonych serwisów WWW, służący do przechowywania i/lub odtwarzania informacji dotyczących zachowań użytkownika w serwisie WWW lub sprzętu użytkownika.

 

Do czego są używane pliki cookie?

Teka Industrial S.A. stosuje pliki cookie o charakterze personalizacyjnym, aby optymalizować wrażenia użytkownika strony internetowej, np. zapamiętać jego preferencje (język, kraj itp.) podczas przeglądania i przyszłych wizyt na stronie. Stosuje także pliki cookie o charakterze analitycznym, które pozwalają optymalizować stronę internetową (w oparciu o szacunkowe statystyki i wzorce użytkowania) oraz dostosowywać go do indywidualnych zainteresowań użytkownika. Ponadto stosowane są pliki cookie o charakterze reklamowym, które umożliwiają zarządzanie powierzchnią reklamową na stronie internetowej z maksymalną efektywnością i dopasowywanie zawartości do zachowań użytkownika na stronie.

 

W jakich celach NIE są stosowane pliki cookie na tej stronie internetowej?

Teka Industrial S.A. nie stosuje plików cookie do przechowywania i odtwarzania identyfikacyjnych danych osobowych użytkowników.

 

Kto korzysta z informacji zapisanych w plikach cookie?

Informacje zapisane w plikach cookie tej strony internetowej są wykorzystywane wyłącznie przez firmę Teka Industrial S.A., z wyjątkiem informacji zapisanych w plikach cookie zdefiniowanych niżej jako „pliki cookie osób trzecich”.

Pliki cookie osób trzecich to pliki cookie, które są używane i zarządzane przez osoby trzecie w celu dostarczania firmie TEKA INDUSTRIAL S.A. określonych informacji pozwalających jej doskonalić jej zasoby i optymalizować wrażenia użytkownika strony internetowej.

 

Jakie konkretne pliki cookie są stosowane na tej stronie internetowej i w jakim celu?

Informacje zapisane w plikach cookie tej strony internetowej są wykorzystywane wyłącznie przez firmę Teka Industrial S.A., z wyjątkiem informacji zapisanych w plikach cookie zdefiniowanych niżej jako „pliki cookie osób trzecich”.

Własny

TEKA INDUSTRIAL S.A.

Nazwa

CakeCookie[App][cookieLanguageCode]

Zbierane informacje

Umożliwiają zapamiętywanie wyboru języka dla strony internetowej

Cel

Umożliwiają zapamiętywanie wyboru języka dla strony internetowej

 

Zewnętrzny

GOOGLE INC. („Google”).

Nazwa

_ga & _gid

Informacje zbierane przez firmę Google i informacje dostarczane

Google Analytics rejestruje interakcje użytkowników na stronie internetowej (godzina wizyty, czy jest to ponowna wizyta w danym serwisie, witryna, która zarekomendowała użytkownikowi odwiedziny danego serwisu WWW, adres IP itp.).

Google Analytics nie dostarcza firmie TEKA INDUSTRIAL S.A. informacji dotyczących prawdziwego adresu IP użytkownika, a jedynie dane statystyczne obejmujące informacje na temat wizyt (liczba unikalnych użytkowników, liczba wyświetlonych stron, liczba odsłon, średni czas trwania wizyty, procent odrzuceń, procent nowych odwiedzin, liczba nowych i powracających użytkowników, częstotliwość i niedawne wizyty, interakcje, odwiedzone strony), dane demograficzne (język, kraj/terytorium, miasto), system (przeglądarka, system operacyjny, dostawca usług internetowych, kategoria urządzenia) oraz źródło/medium.

Cel

Google Analytics to narzędzie do analizy sieci WWW, które pozwala przedsiębiorstwu TEKA INDUSTRIAL S.A. określić stopień zaangażowania danego użytkownika w korzystanie z niniejszej strony internetowej. TEKA INDUSTRIAL S.A. może korzystać z różnych raportów opisujących sposób interakcji użytkowników ze stroną internetową w celu jej optymalizacji. Google Analytics zbiera informacje anonimowo, tzn. generuje raporty dotyczące trendów na danej stronie internetowej bez identyfikowania jej użytkowników.

Google Analytics podlega ogólnym warunkom firmy Google dostępnym pod adresem http://www.google.com/analytics/tos.html i politykom prywatności firmy Google dostępnym na stronach http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ i https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es

Typ pliku cookie

Stały

Wyłączenie

Użytkownik może wyłączyć plik cookie Google Analytics w dowolnej chwili przez:

System rezygnacji z usługi Google Analytics, dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki, na przykład:

- Chrome - ze strony http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
- Explorer - ze strony http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
- Firefox - ze strony http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
- Safari - ze strony http://support.apple.com/kb/ph5042

Wyłączenie plików cookie Google Analytics nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej.

 

Teka Industrial S.A. nie odpowiada za zawartość ani prawdziwość warunków ogólnych i polityk prywatności osób trzecich wymienionych w niniejszej Polityce plików cookie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki plików cookie prosimy o kontakt z firmą TEKA INDUSTRIAL S.A. pod adresem: mail@teka.com