Grupi Teka

Politika ligjore

Shoqeria Teka Industrial Sh.A. eshte regjistruar ne zyren e regjistrimit te kompanive ne Kantabri,seksioni i pergjithshem, vellimi 453, faqja 163,fleta 2152.

NIPT: A-39004932

Adresa e shoqerise: c/ Cajo 17, Santander

Nr.Telefoni: 942 355 060

Fax: 942 344 588

E-mail: mail@teka.com

Clirim nga pergjegjesite


Produktet qe tregohen ne katalog i nenshtrohen korigjimeve teknike,pasaktesive,gabimeve ne printim dhe disponueshmerise.
Koleksioni i produkteve perfaqeson gamen nderkombetare te produkteve te kompanise Teka dhe disa produkte mund te mos jene te disponueshem ne disa vende.Funksionet ,karakteristikat dhe aksesoret mund te ndryshojne nga njeri vend ne tjetrin. Teka mban pergjegjesi per cfaredolloj shqetesimi qe mund te shkaktohet.
Per me shume informacion ,kontaktoni departamentin e tregtise.

Informacione ligjore

I.- Perdoruesi;

Mundesia per te hyre dhe/ose per te perdorur faqen e internetit te Tekas/ teka.net website nenkupton qe persa i takon mundesise per te hyre ne kete faqe,perdoruesi pranon plotesisht dhe hapur kushtet e pergjithshme ,pervec atyre te vecanta ,te cilat nese duhet mund te plotesojne,modifikojne ose zevendesojne kushtet e pergjithshme qe kane te bejne me sherbime te caktuara dhe permbatjen e faqes se internetit.

 

II.- Perdorimi i faqes se internetit, sherbimet e saj dhe permbajtja;

Perdoruesi merr persiper te perdore faqen e internetit dhe sherbimet apo permbajtjen e saj pa shkelur legjislacionin egzistues, ne mirebesim dhe brenda formave te lejuara te perdorimit dhe rendit publik.

Perdorimi i faqes se internetit per qellime qe jane te paligjshme dhe te demshme per shoqerine TEKA INDUSTRIAL, SH.A. ose ndonje pale e trete , e cila me cfaredolloj forme mund te demtoje ose te pengoje funksionimin normal te faqes, ndalohen me ligj.

Ne lidhje me permbatjen (informacionet , teksti, skicat , melodite dhe/ose programet, fotot, dizajne,etj ) ndalohen si me poshte vijon;

- Riprodhimi, shperndarja dhe ndryshimi i permbajtjes nese zoteruesi i autorizuar me te drejta per permbatjen ne fjale ka garantuar autorizimin e tyre ose nese veprimi lejohet me ligj.

- Cdo shkelje e te drejtave te shoqerise TEKA INDUSTRIAL, Sh.A. ose te zoteruesve te permbatjes.

- Perdorimin e permbatjes per ndonje qellim tregtar ose reklamues qe jane ndryshe nga ato qe jane percaktuar qarte. 

-Cdo perpjekje per te fituar permbajtje nga faqja me ndonje mjet  tjeter , i ndryshem ky nga ato qe jane vene ne dispozicion te perdoruesit ,si dhe ato qe perdoren pergjithesisht online  . Ne te gjitha rastet keto veprime nuk duhet te shkaktojne asnje falsifikim te faqes TEKA INDUSTRIAatL, Sh.A website.

 

III.-Ndryshime te paanshme;

Shoqeria TEKA INDUSTRIAL, Sh.A. mund te ndryshoje pa ansje njoftim paraprak dhe ne menyre te paanshme strukturen dhe dizajnin e faqes se internetit duke perfshire ndryshimin dhe heqjen e sherbimeve dhe kushteve per te pasur akses ne faqe.

 

IV.- Hyperlinks;

Themelimi i  'hyperlink ne adresen e internetit dhe ne cdo faqe TEKA INDUSTRIAL, Sh.A duhet i nenshtrohet kushteve si me poshte vijojne:

- Riprodhimi i pjesshem ose i plote i cfaredolloj sherbimi ose permbatjeje te faqes TEKA INDUSTRIAL, Sh.A nuk lejohet .

- Asnje deeplink nuk mund te themelohet me kete faqe ose me sherbimet e saj dhe as nuk mund te krijohet asnje hapesire per shfletim ne kete adrese interneti. .

- Faqja ne te cilen jane krijuar hyperlink nuk duhet te permbaje asnje emer marke,marke tregtare ,vule themelimi, emer, logo, slogan ose shenja te tjera dalluese qe kane te bejne me shoqerine TEKA INDUSTRIAL, Sh.A.

- TEKA INDUSTRIAL, Sh.A. nuk  duhet  ne asnje menyre te mbaje pergjegjesi per permbatjen dhe sherbimet qe jane ne dispozicion per publikun ne faqen qe permban 'hyperlink',ose per informacionet apo deklaratat qe gjenden ne faqen ne fjale.

 

V.-Perjashtim nga garancite dhe pergjegjesite

 TEKA INDUSTRIAL, SH.A nuk duhet te leshoje ne asnje menyre, asnje garanci ose te mbaje pergjegjesi per demet e cfaredolloj nature qe mund te shkaktohen nga: 


- Mungesa e disponueshmerise ,mirembatjes ose mirefunksionimit te faqes se internetit dhe /ose sherbimeve apo permbatjes se saj.
- Mungesa e perdorimit ,pershtatshmerise ose vlefshmerise se faqes se internetit dhe /ose sherbimeve apo permbajtjes per te permbushur nevojat,aktivitetet ose objektivat e vecanta ose pritshmerite e perdoruesit.

- Ekzistenca e programeve qe permbajne viruse dhe jane te demshme per permbajtjen.Fatura,fitime, ruatje, propangadime ose transferimi i permbajtjes  nga perdoruesi. 

-Perdorimi i paligjshem ,i pakujdeSshem ose i rreme i sherbimeve  te saj ose permbatjes nga perdoruesi i faqes qe bien ne kundershtim me keto kushte te pergjithshme ,mirebesimin dhe kuadrin e formave te perdorimit qe pranohen ne pergjithesi ose rendit publik.

-Mungesa e ligjshmerise ,cilesise ,pergjegjesise, dobishmerise ose disponueshmerise se sherbimeve qe ofrohen nga pala e trete dhe jane vene ne dispozicion te perdoruesit te faqes.

-Shkeljen nga pala e trete e detyrimeve dhe angazhimeve te tyre ne lidhje me sherbimet qe i ofrohen perdoruesit nepermjet faqes se internetit.

VI. Termi;

Termi i faqes se internetit dhe sherbimeve te saj ka natyre te papercaktuar.

Pa shkeluar te lartpermendurat shoqeria, TEKA INDUSTRIAL SH.A. ka te drejte te ndaloje ,te anulloje ose te shfuqizoje dispoziten e sherbimeve te faqes se internetit ose te cfaredolloj sherbimi qe ajo mbulon sipas pergjegjesive sic parashikohet ne kushtin e trete.

VII. Prone intelektuale;

 Per qellime te nderimit te te drejtave potenciale te prones intelektuale duhet qe cdo perdorues apo pale e trete te kete parasysh qe nese permbajtja e caktuar e faqes se intenetit shkel te drejtat e tyre ligjore duhet te njoftoje per kete  shoqerine TEKA INDUSTRIAL sh.a duke siguruar:


- Te dhenat personale te pales se interesuar, te drejtat e te ciles pretendohet se jane  shkelur.Nese kerkesa behet nga nje pale tjeter e trete jo nga pala e interesuar duhet te deklarohet forma e perfaqesimit me te cilen po perfaqesohet pala e trete.
-Nje deklarate per permbatjen qe mbrohet nga te drejtat e prones intelektuale dhe vendndodhjen e tyre ne faqen e internetit.
- Dokumentimin e te drejtave te prones intelektuale.

- Nje deklarate e qarte nga pala e interesuar ku te percaktohen pergjegjesite per vertetesine e infomacioneve qe siguron njoftimi.

- Ligjshmeria e te drejtave te prones intelektuale apo industriale qe korespondojne me permbatjen qe sigurojne palet e treta eshte pergjegjesi ekskluzive e pales se trete ne fjale.

 

VIII. Legjislacioni i zbatueshem dhe juridiksoni

Keto kushte te pergjithshme duhet ti nenshtrohen legjislacionit spanjoll.

Shoqeria TEKA INDUSTRIAL, Sh.A. dhe perdoruesi shperfillin haptazi cdolloj juridiksioni qe nuk i perkasin dhe ne te kundert  i drejtohen juridiksoinit te gjykatave ose tribunaleve te vendbanimit te perdoruesit per ceshtje qe mund ngrihen ose kerkesa qe duhet te trajtohen ne baze te dispozites se sherbimeve te faqes dhe sherbimeve apo permbatjes se saj qe kane te bejne me interpretimin ,zbatimin, perputhshmerine ose shkeljen e kushteve te percaktuara ne keto dispozita.Ne rast se vendbanimi i perdoruesit nuk eshte ne shtetin e Spanjes ,shoqeria TEKA INDUSTRIAL, Sh.A. dhe perdoruesi heqin dore nga cfaredolloj juridiksoni  te cilit per aspekte te tjera mund t'i permbahen dhe i drejtohen juridiksionit te Gjykatave dhe tribunaleve te Santander.