Teka Group

QUY ĐỊNH PHÁP LÝ

Teka Industrial, S.A được lưu hồ sơ đăng ký tại Cơ quan Đăng ký Công ty của tỉnh Cantabria, Phần chung, Quyển số 453, Trang 163, Tờ 2152.

Mã Số Thuế: A-39004932

Địa chỉ đăng ký Công ty: c/Cajo 17, Santander

Điện thoại: 942 355 060

Fax: 942 344 588

E-mail: mail@teka.com

MIỄN TRÁCH

Các sản phẩm trình bày trong danh mục giới thiệu có thể có những thay đổi về kỹ thuật, thiếu chính xác, lỗi in ấn và tính sẵn có.

Tổng hợp các sản phẩm này đại diện cho danh mục sản phẩm quốc tế của Teka và một số sản phẩm có thể không có sẵn ở một số quốc gia nhất định. Chức năng, thuộc tính và các phụ kiện cũng có thể thay đổi tại mỗi nước. Teka thành thật xin lỗi nếu có bất kỳ sự bất tiện nào.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi.

THÔNG TIN PHÁP LÝ

  1. I.         Người sử dụng

Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web teka.net, người sử dụng được hiểu rằng từ thời điểm truy cập, người sử dụng hoàn toàn và tuyệt đối chấp nhận các điều kiện chung, bên cạnh các điều kiện cụ thể có thể bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế cho các điều kiện chung khi thích hợp, liên quan đến các dịch vụ và nội dung nhất định trên trang web. 

  1. II.       Sử dụng trang web, các dịch vụ và nội dung trên trang web

Người sử dụng cam kết sử dụng trang web và các dịch vụ, nội dung trên trang web không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật hiện hành, với thiện chí và trong phạm vi các hình thức sử dụng được thừa nhận theo thông lệ và trật tự công cộng.

Nghiêm cấm sử dụng trang web với mục đích trái phép hoặc gây thiệt hại cho TEKA INDUSTRIAL, S.A hay bất kỳ bên thứ ba nào khác, hoặc những hành vi dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây thiệt hại hoặc gây cản trở hoạt động bình thường của trang web.

Các hành vi sau liên quan đến các nội dung trên trang web (thông tin, văn bản, đồ họa, các tệp âm thanh và/hoặc hình ảnh, các bức ảnh, thiết kế…) bị nghiêm cấm:

-           Sao chép, phát tán hoặc thay đổi nội dung, trừ khi được chủ thể quyền của các nội dung này cho phép hoặc hành động đó được pháp luật cho phép.

-           Bất kỳ hành vi xâm phạm nào tới các quyền của TEKA INDUSTRIAL, S.A hoặc chủ sở hữu hợp pháp đối với các nội dung này.

-           Sử dụng các nội dung này cho bất cứ mục đích thương mại hay quảng cáo nào, ngoài những mục đích hiển nhiên được phép.

-           Bất cứ hành vi nào tìm cách để lấy được các nội dung từ trang web dưới bất kỳ cách thức nào, ngoài những nội dung cho phép người sử dụng tùy nghi sử dụng, cũng như những nội dung được sử dụng trực tuyến theo thông lệ. Trong mọi trường hợp, những hành vi này không được gây phương hại đến trang web của TEKA INDUSTRIAL, S.A.

  1. III.    Đơn phương sửa đổi

TEKA INDUSTRIAL, S.A có thể đơn phương sửa đổi cấu trúc và thiết kế của trang web, bao gồm cả việc sửa đổi hoặc loại bỏ các dịch vụ và điều kiện truy cập và/hoặc sử dụng trang web mà không cần phải thông báo trước.

  1. IV.      Các Liên kết Nhanh

Việc thiết lập một ' liên kết nhanh' từ một trang web tới bất kỳ trang web nào của TEKA INDUSTRIAL, S.A phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

-           Không được sao chép toàn bộ hay từng phần bất kỳ dịch vụ hay nội dung nào trên trang web của TEKA INDUSTRIAL, S.A.

-           Không được thiết lập liên kết ngầm với các trang của trang web hoặc các dịch vụ trên trang web, và cũng không được tạo bộ trình duyệt hay môi trường biên giới trên trang web.

-           Trang web có thiết lập các liên kết nhanh không được có bất kỳ thương hiệu, tên thương mại, dấu hiệu nhận biết của doanh nghiệp, tên, biểu tượng, khẩu hiệu hay các dấu hiệu phân biệt khác gắn liền với TEKA INDUSTRIAL, S.A.   

-           Trong mọi trường hợp, TEKA INDUSTRIAL, S.A  sẽ không chịu trách nhiệm về các nội dung hoặc dịch vụ có sẵn công khai trên trang web có chứa các 'liên kết nhanh', hoặc đối với các thông tin hay tuyên bố được tìm thấy trên trang web.

  1. V.        Loại trừ bảo đảm và trách nhiệm;

Trong mọi trường hợp, TEKA INDUSTRIAL, S.A sẽ không bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm nào đối với các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức gì có thể phát sinh từ:

-           Việc không sẵn có, duy trì hoặc hoạt động chính xác của trang web và/hoặc các dịch vụ hay nội dung trên trang web.

-           Việc không sử dụng, sự thích hợp hoặc hiệu lực của trang web và/hoặc các dịch vụ hay nội dung trên trang web nhằm đáp ứng nhu cầu, hoạt động hay các mục đích hoặc mong đợi cụ thể của người sử dụng.

-           Các nội dung trên trang web có chứa virus hoặc chương trình độc hại, nguy hiểm.Việc người sử dụng tiếp nhận, thu thập, lưu trữ, phổ biến hoặc chuyển giao các nội dung trên trang web.

-           Việc người sử dụng sử dụng trang web và các dịch vụ hoặc nội dung trên trang web một cách bất hợp pháp, cẩu thả hay gian lận, trái với những Điều kiện chung này, thiếu thiện chí, và ngoài phạm vi các hình thức sử dụng được thừa nhận theo thông lệ và trật tự công cộng.

-           Việc thiếu tính pháp lý, chất lượng, độ tin cậy, tính hữu ích và tính sẵn có của các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba và để người sử dụng tùy nghi sử dụng trên trang web.

-           Bất cứ bên thứ ba nào vi phạm các nghĩa vụ hoặc cam kết của họ liên quan đến các dịch vụ cung cấp cho người sử dụng thông qua trang web.

  1. VI.      Thời hạn

Thời hạn của trang web và các dịch vụ trên trang web là không xác định.

Không ảnh hưởng đến quy định trên đây, TEKA INDUSTRIAL,S.A bảo lưu quyền gián đoạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt việc cung cấp các dịch vụ trên web hoặc bất kỳ dịch vụ nào trên trang web theo các điều khoản như được quy định tại điều kiện 3.

  1. VII.   Sở hữu trí tuệ

Với mục đích tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ, nếu bất kỳ người sử dụng hoặc bên thứ ba nào cho rằng nội dung cụ thể trên trang web xâm phạm các quyền hợp pháp của họ, thì họ phải thông báo đến TEKA INDUSTRIAL,S.A về xâm phạm đó, cung cấp kèm theo:

-           Thông tin cá nhân của bên liên quan có quyền lợi được cho là bị xâm phạm. Nếu bên thứ ba thực hiện khiếu nai, thay vi bên liên quan, hình thức đại diện của bên thứ ba cho bên liên quan cần phải được nêu rõ.

-           Thông báo về các nội dung được bảo hộ bởi quyền sở hữu trí tuệ và vị trí của chúng trên trang web.

-           Chứng minh về các quyền sở hữu trí tuệ được trích dẫn.

-           Tuyên bố của bên liên quan nêu rõ trách nhiệm đối với tính chân thực của các thông tin được cung cấp trong thông báo.

-           Tính hợp pháp của quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu công nghiệp tương ứng với nội dung được cung cấp bởi bên thứ ba là trách nhiệm riêng biệt của bên thứ ba đó.

VIII. Pháp luật và thẩm quyền áp dụng

Các điều kiện chung sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Tây Ban Nha.

TEKA INDUSTRIAL, S.A và người sử dụng từ bỏ một cách rõ ràng bất kỳ quyền tài phán nào mà họ có thể tiến hành và tuân theo quyền tài phán của các Toà án tại nơi cư trú của người sử dụng đối với những vấn đề có thể phát sinh hoặc những khiếu nại được thực hiện, từ việc cung cấp trang web và các dịch vụ cũng như nội dung trên trang web, và liên quan đến việc giải thích, áp dụng, tuân thủ hoặc vi phạm các điều khoản được thiết lập tại đây. Trong trường hợp nơi cư trú của người sử dụng bên ngoài Tây Ban Nha, TEKA INDUSTRIAL, S.A và Người sử dụng từ bỏ một cách rõ ràng bất kỳ quyền tài phán nào mà họ có thể tiến hành và tuân theo quyền tài phán của Toà án Santander.